कुन कुन बाथ रोगको बिरामीले के के सावधानी अपनाउने ?

COVID-19 महामारीको समयमा इम्यूनोसप्रेसन्ट र स्टेरोइड लिइरहेका रुमेटोलोजीका बिरामीहरुको लागि सामाजिक दूरीका लागि मार्ग निर्देशन

For more info please contact: 9801122502 

Thank you for registering for the webinar. We will email you with the webinar login information. Thank you