तपाईलाई कोरोना भाइरस : कडा सामाजिक दूरी (Strict Social Distancing) को जरुरी छ

यस महामारीको बखत आफूलाई बचाउने उत्तम तरिका भनेको कडा सामाजिक दूरी हो ।

सम्पर्क न्यून गर्ने, बाहिर काम , शपिङ तथा व्यायाम नगर्ने

no-outside-house

Thank you for registering for the webinar. We will email you with the webinar login information. Thank you